Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Vznik Biskupského dvora na Malé Straně patrně souvisí s emancipačními snahami biskupa o vymanění z přímého vlivu zeměpanské moci. V písemných pramenech je poprvé připomínán až v roce 1249. Oporou pro alespon rámcové datování jeho vzniku je jeho situování do bezprostřední blízkosti levobřežního ukončení Juditina mostu, zajištěného na protilehlé straně opevněnou johanitskou komendou z let 1165 - 1182. Protože spolu nejspíše oba církevní souvisely, lze předpokládat vznik Biskupského dvora ve druhé polovině 12. století. Biskupský dvůr byl výrazně přestavěn a rozšířen v prvé polovině 14. století za Jana IV. z Dražic. Úpravy pokračovaly i za Arnošta z Pardubic a Jana z Jenštejna. V rámci bitvy o Malou Stranu v roce 1420 byl hrad vypálen a pobořen. Nebyl pak již obnoven a v jeho areálu vzniklo množství domů.

   Biskupský dvůr byl založen na nevýrazném staveništi na levém vltavském břehu, v jehož obranyschopnosti nepochybně hrála značnou roli voda. Hlavním objektem románské fáze se stal rozměrný obdélný palác, z větší části situovaný pod dnešním objektem ministerstva financí. O další zástavbě, kromě nedávno zjištěného fragmentu zdi kolmé na západní obvodovou hradbu se neví prakticky nic. Pouze archeologický výzkum L. Hrdličky severně od paláce zachytil část zemnice s plentou pečlivě provedenou z kvádříkového zdiva, kterou lze datovat snad ještě do 12. století. Z románského obvodového opevnění je známa západní hradba, jižně od paláce doposud zachovaná v dlouhém úseku mezi domy č. p. 58 a 59, a severně od paláce zjištěná archeologicky. Hlavní vstup do areálu hradu byl nepochybně od prvopočátku od západu, kde jeho osu respektovala i věžová vstupní brána z počátku 14. století.

   Románský Biskupský dvůr byl nejspíše dvojdílným, minimálně zděnou hradbou opevněným objektem s dominantním zděným palácem a významnějším jižním nádvořím s další zástavbou a kaplí neznámého stáří i polohy, poprvé připomínanou až roku 1273.

   Na počátku 14. století nechal biskup Jan z Dražic před stávající prostý vstup v západní hradbě přistavět přibližně čtvercový příhrádek. V jeho severozápadním nároží na trase původního přístupu byla situována nová, doposud dochovaná věžová brána.V dalším průběhu 14. století byl starý palác zvýšen o jedno patro, kde byla též situována nová kaple. K hradbě byly přistavěny další, spíše drobnější objekty.

   Biskupský dvůr na Malé Straně byl komfortní a silně opevněnou rezidencí, jejíž všechny známé charakteristiky umožnují její zařazení do kontextu hradů.

23.08.2007 09:23:07
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one