Hrady.cz

Hrad přechodného typu

 
 

Typ hradu zjištěný až archeologickým výzkumem posledního dvacetiletí 20. století. Hrady přechodného typu stojí na rozhraní mezi raně středověkými hradišti a vrcholně středověkými hrady. Prvky charakteristické pro obě tyto kvalitativní skupiny se u nich prolínají ve svérázné syntéze. Charakterizuje je především valové opevnění. Tyto hradby se však od valů starších hradišť výrazně liší tím, že neobsahují vnitřní ztužující konstrukci a tvoří je prostý násyp opatřený čelní kamennou plentou. Stejně, či dřevěným roubením nebo prostým vysvahováním je upravena zadní strana. Jedinou vyjímku představuje vnější val na Hlavačově zbudovaný z vrstev písku prolévaných maltou, který nesl nejspíše na koruně opukovou zídku. Obytné stavby však již bývají po způsobu vrcholně středověkých hradů vetknuty do obvodového opevnění tak, že jedna jejich strana tvoří součást ohrazení. Tato integrace obytné a obranné funkce je výrazným typickým prvkem vrcholně středověkých hradů. U hradů přechodného typu mohly být užity i další základní prvky hradního organismu, např. věž nebo kaple. Vzniklo tak několik variant od nejprimitivnějších přes bězvěžovou až k nejnáročnějším s věží. Variační šíře typu, jak je v současné době chápán, tedy byla značná. Vyplývá to nepochybně i z faktu, že hrady přechodného typu, díky užitým metodám, zcela unikly evidenci staršího, převážně uměleckohistoricky orientovaného bádání a díky výzkumu posledních let známe doposud pouze malý počet ukázek. Nelze proto vyloučit, že další studium přinese zjemnění chápání tohoto typu nebo jeho další rozčlenění. Přes svou na údržbu velmi náročnou, a v některých případech primitivnější podobu, představovaly v době svého vznuku hrady přechodného typu zcela plnohodnotné a kvalitní královské hrady, které hrály ve struktuře panovnických mocenských opor velmi důležitou roli. Klasickou érou jejich výskytu je prvá polovina 13. století, kdy představují jeden ze tří základních typů nejstaršího období výstavby královských hradů. Protože typ rychle morálně zastarával, ve druhé polovině století již panovník hrady přechodného typu v úrovni základních mocenských opor nestavěl. Setkáváme se však se šlechtickými variacemi (např. Budětice). Primitivnější objekty mladšího období již s hrady přechodného typu nesouvisejí, ale představují retardované provedení jiných tehdy užívaných hradních typů.

 
28.09.2007 17:05:01
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one