Hrady.cz

Historie a stavební vývoj

   Hrad založil s největší pravděpodobností již Přemysl Otakar I. Do psaných dějin vstupuje roku 1234. Významně přestavěn a rozšířen byl za Přemysla Otakara II. Za husitských válek obléhán a stal se majetkem Rožmberků, kteří ho přestavovali. Roku 1473 Rožmberky vystřídali Švamberkové. Přestavba ve 40 - 50 letech 16. století přiblížila Zvíkov standartu renesančního zámku. Na počátku třicetileté války roku 1622 byl obléhán a poté vyrabován, takže jej musel Jan Oldřich z Eggenberka nákladně obnovovat. Poslední opravy se sešlý hrad dočkal po požáru v roce 1751. V prvé polovině 19. století byl již zříceninou. V druhé polovině 19. století chátrání hradu zastavily ne vždy šťastné Schwarzenberské úpravy. Opevněné podhradí s kostelem sv. Mikuláše bylo zatopeno Orlickou přehradou.

   Staveniště hradu tvořil příhodný ostroh, zajištěný na bočních stranách takřka kolmými skalními stěnami, za němž se nacházely výrazné zbytky opevnění keltského oppida. Za nejstarší dochovanou stavbu lze považovat masivní čtverhrannou obytnou věž zv. Markomanka. Byla zamýšlena jako nárožní objekt, k němuž se z obou stran měla přimykat palácová křídla. Za Přemysla Otakara II. se hrad stal lehce nepravidelným pětibokým areálem, ze všech stran obestavěným palácovými křídly s množstvím prostor. Obdélná kaple sv. Václava s dochovanou freskovou výmalbou ze třetí čtvrti 15. století v patře jižního křídla náleží nepochybně mezi nejkrásnější raně gotické interiéry v Čechách. Spojení všech prostor v patře bylo řešeno formou klenutého arkádového ochozu.

   Za Přemysla Otakara II. získal Zvíkov i svůj dnešní rozsah a vnější opevnění, jehož nepravidelně trojúhelný obrys zajistily plné polookrouhlé věžice. V jižním nároží byl postaven okrouhlý bergfrit s ochozem, protažený v mohutný břit zavázaný do příčné štítové zdi. Od jihu se vcházelo čtverhrannou věžovitou Píseckou branou, na severu pak branou Železnou, která byla pouhým portálem v hradbě.

   Ve 14. století byla postavena zatažená čtverhrřanná Červená věž vedle Železné brány a přihradilo k němu patrně podhradí s kostelem sv. Mikuláše. Za Rožmberků byl vystavěn nový parkán na severní straně. Zpevňovalo ho šest dovnitř otevřených bašt.

   Zvíkov představuje jednu z nejnáročnějších a nejlépe dochovaných ukázek královského hradu s obvodovou zástavbou.

21.09.2007 15:31:15
laurynj
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one